+Advanced Search

Most View Articles

1
Methods for the diagnosis of bacterial fish diseases
Brian Austin
2019, 1(1): 41-49. doi: 10.1007/s42995-019-00002-5
HTML PDF Springerlink
2
Microbial assembly, interaction, functioning, activity and diversifcation: a review derived from community compositional data
Jiwen Liu, Zhe Meng, Xiaoyue Liu, Xiao-Hua Zhang
2019, 1(1): 112-128. doi: 10.1007/s42995-019-00004-3
HTML PDF Springerlink
3
Recent advances in amino acid sensing and new challenges for protein nutrition in aquaculture
Chengdong Liu, Xuan Wang, Huihui Zhou, Kangsen Mai, Gen He
2019, 1(1): 50-59. doi: 10.1007/s42995-019-00022-1
HTML PDF Springerlink
4
Our recent progress in epigenetic research using the model ciliate, Tetrahymena thermophila
Ting Cheng, Yuanyuan Wang, Jie Huang, Xiao Chen, Xiaolu Zhao, Shan Gao, Weibo Song
2019, 1(1): 4-14. doi: 10.1007/s42995-019-00015-0
HTML PDF Springerlink
5
Metabolites from marine invertebrates and their symbiotic microorganisms: molecular diversity discovery, mining, and application
Lu Liu, Yao-Yao Zheng, Chang-Lun Shao, Chang-Yun Wang
2019, 1(1): 60-94. doi: 10.1007/s42995-019-00021-2
HTML PDF Springerlink
6
Chemical diversity and biological function of indolediketopiperazines from marine-derived fungi
Jin Cao, Bin-Gui Wang
2020, 2(1): 31-40. doi: 10.1007/s42995-019-00023-0
HTML PDF Springerlink
7
Morphogenesis: a focus on marine invertebrates
Zhiyi Lv, Qiongxuan Lu, Bo Dong
2019, 1(1): 28-40. doi: 10.1007/s42995-019-00016-z
HTML PDF Springerlink
8
Diversity of culturable heterotrophic bacteria from the Mariana Trench and their ability to degrade macromolecules
Xiuxiu Zhao, Jiwen Liu, Shun Zhou, Yanfen Zheng, Yanhong Wu, Kazuhiro Kogure, Xiao-Hua Zhang
2020, 2(2): 181-193. doi: 10.1007/s42995-020-00027-1
HTML PDF Springerlink
9
The differentiation of iron-reducing bacterial community and iron reduction activity between riverine and marine sediments in the Yellow River estuary
Hongxia Zhang, Fanghua Liu, Shiling Zheng, Lei Chen, Xiaoli Zhang, Jun Gong
2020, 2(1): 87-96. doi: 10.1007/s42995-019-00001-6
HTML PDF Springerlink
10
Functional analysis of the methyltransferase SMYD in the single-cell model organism Tetrahymena thermophila
Xiaolu Zhao, Yuan Li, Lili Duan, Xiao Chen, Fengbiao Mao, Mina Juma, Yifan Liu, Weibo Song, Shan Gao
2020, 2(2): 109-122. doi: 10.1007/s42995-019-00025-y
HTML PDF Springerlink
11
Vertical variation in Vibrio community composition in Sansha Yongle Blue Hole and its ability to degrade macromolecules
Bei Li, Jiwen Liu, Shun Zhou, Liang Fu, Peng Yao, Lin Chen, Zuosheng Yang, Xiaolei Wang, Xiao-Hua Zhang
2020, 2(1): 60-72. doi: 10.1007/s42995-019-00003-4
HTML PDF Springerlink
12
Morphology, taxonomy and molecular phylogeny of three marine peritrich ciliates, including two new species: Zoothamnium apoarbuscula n. sp. and Z. apohentscheli n. sp. (Protozoa, Ciliophora, Peritrichia)
Tong Wu, Yuqing Li, Borong Lu, Zhuo Shen, Weibo Song, Alan Warren
2020, 2(4): 334-348. doi: 10.1007/s42995-020-00046-y
HTML PDF Springerlink
13
Applications of chitosan-based biomaterials: a focus on dependent antimicrobial properties
Zhenwei Deng, Ting Wang, Xiguang Chen, Ya Liu
2020, 2(4): 398-413. doi: 10.1007/s42995-020-00044-0
HTML PDF Springerlink
14
Effects of Bacillus subtilis on hepatic lipid metabolism and oxidative stress response in grass carp (Ctenopharyngodon idellus) fed a high-fat diet
Hui Zhao, Yan'er Luo, Yongan Zhang, Xiaoxuan Chen, Hui Wang, Daoyuan Guo, Zhixin Wu
2020, 2(1): 50-59. doi: 10.1007/s42995-019-00005-2
HTML PDF Springerlink
15
Protective effect of sulfated polysaccharides from a Celluclast-assisted extract of Hizikia fusiforme against ultraviolet B-induced photoaging in vitro in human keratinocytes and in vivo in zebrafsh
Lei Wang, Jae Young Oh, Hye-Won Yang, Hyun Soo Kim, You-Jin Jeon
2019, 1(1): 104-111. doi: 10.1007/s42995-019-00006-1
HTML PDF Springerlink
16
Eco-friendly preparation of chitooligosaccharides with different degrees of deacetylation from shrimp shell waste and their effects on the germination of wheat seeds
Xiaodan Fu, Lin Zhu, Li Li, Tan Zhang, Meng Li, Haijin Mou
2019, 1(1): 95-103. doi: 10.1007/s42995-019-00012-3
HTML PDF Springerlink
17
Redescription of five tintinnine ciliates (Alveolata: Ciliophora: Oligotrichea) from coastal waters of Qingdao, China
Yang Bai, Rui Wang, Wen Song, Suzuki Toshikazu, Xiaozhong Hu
2020, 2(3): 209-221. doi: 10.1007/s42995-020-00034-2
HTML PDF Springerlink
18
High-resolution linkage and quantitative trait locus mapping using an interspecifc cross between Argopecten irradians irradians (♀) and A. purpuratus (♂)
Junxia Mao, Qifan Zeng, Zujing Yang, Haoyuan Pan, Lijie Yao, Zhenmin Bao, Chunde Wang, Shi Wang
2020, 2(2): 123-134. doi: 10.1007/s42995-020-00029-z
HTML PDF Springerlink
19
Delivery methods for CRISPR/Cas9 gene editing in crustaceans
Sen Xu, Thinh Phu Pham, Swatantra Neupane
2020, 2(1): 1-5. doi: 10.1007/s42995-019-00011-4
HTML PDF Springerlink
20
Transcriptomic response to ammonia-N stress in the hepatopancreas of swimming crab Portunus trituberculatus
Lingjun Si, Luqing Pan, Hongdan Wang, Xin Zhang
2020, 2(2): 135-145. doi: 10.1007/s42995-020-00033-3
HTML PDF Springerlink
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Last
  • Total:4
  • To
  • Go