+Advanced Search

Most Download Articles

1
The differentiation of iron-reducing bacterial community and iron reduction activity between riverine and marine sediments in the Yellow River estuary
Hongxia Zhang, Fanghua Liu, Shiling Zheng, Lei Chen, Xiaoli Zhang, Jun Gong
2020, 2(1): 87-96. doi: 10.1007/s42995-019-00001-6
HTML PDF(55) Springerlink
2
Microbial assembly, interaction, functioning, activity and diversifcation: a review derived from community compositional data
Jiwen Liu, Zhe Meng, Xiaoyue Liu, Xiao-Hua Zhang
2019, 1(1): 112-128. doi: 10.1007/s42995-019-00004-3
HTML PDF(47) Springerlink
3
Our recent progress in epigenetic research using the model ciliate, Tetrahymena thermophila
Ting Cheng, Yuanyuan Wang, Jie Huang, Xiao Chen, Xiaolu Zhao, Shan Gao, Weibo Song
2019, 1(1): 4-14. doi: 10.1007/s42995-019-00015-0
HTML PDF(42) Springerlink
4
Methods for the diagnosis of bacterial fish diseases
Brian Austin
2019, 1(1): 41-49. doi: 10.1007/s42995-019-00002-5
HTML PDF(41) Springerlink
5
Metabolites from marine invertebrates and their symbiotic microorganisms: molecular diversity discovery, mining, and application
Lu Liu, Yao-Yao Zheng, Chang-Lun Shao, Chang-Yun Wang
2019, 1(1): 60-94. doi: 10.1007/s42995-019-00021-2
HTML PDF(31) Springerlink
6
Eco-friendly preparation of chitooligosaccharides with different degrees of deacetylation from shrimp shell waste and their effects on the germination of wheat seeds
Xiaodan Fu, Lin Zhu, Li Li, Tan Zhang, Meng Li, Haijin Mou
2019, 1(1): 95-103. doi: 10.1007/s42995-019-00012-3
HTML PDF(26) Springerlink
7
Vertical variation in Vibrio community composition in Sansha Yongle Blue Hole and its ability to degrade macromolecules
Bei Li, Jiwen Liu, Shun Zhou, Liang Fu, Peng Yao, Lin Chen, Zuosheng Yang, Xiaolei Wang, Xiao-Hua Zhang
2020, 2(1): 60-72. doi: 10.1007/s42995-019-00003-4
HTML PDF(24) Springerlink
8
Recent advances in amino acid sensing and new challenges for protein nutrition in aquaculture
Chengdong Liu, Xuan Wang, Huihui Zhou, Kangsen Mai, Gen He
2019, 1(1): 50-59. doi: 10.1007/s42995-019-00022-1
HTML PDF(19) Springerlink
9
Effects of Bacillus subtilis on hepatic lipid metabolism and oxidative stress response in grass carp (Ctenopharyngodon idellus) fed a high-fat diet
Hui Zhao, Yan'er Luo, Yongan Zhang, Xiaoxuan Chen, Hui Wang, Daoyuan Guo, Zhixin Wu
2020, 2(1): 50-59. doi: 10.1007/s42995-019-00005-2
HTML PDF(19) Springerlink
10
Protective effect of sulfated polysaccharides from a Celluclast-assisted extract of Hizikia fusiforme against ultraviolet B-induced photoaging in vitro in human keratinocytes and in vivo in zebrafsh
Lei Wang, Jae Young Oh, Hye-Won Yang, Hyun Soo Kim, You-Jin Jeon
2019, 1(1): 104-111. doi: 10.1007/s42995-019-00006-1
HTML PDF(17) Springerlink
11
Chemical diversity and biological function of indolediketopiperazines from marine-derived fungi
Jin Cao, Bin-Gui Wang
2020, 2(1): 31-40. doi: 10.1007/s42995-019-00023-0
HTML PDF(17) Springerlink
12
Diversity of culturable heterotrophic bacteria from the Mariana Trench and their ability to degrade macromolecules
Xiuxiu Zhao, Jiwen Liu, Shun Zhou, Yanfen Zheng, Yanhong Wu, Kazuhiro Kogure, Xiao-Hua Zhang
2020, 2(2): 181-193. doi: 10.1007/s42995-020-00027-1
HTML PDF(17) Springerlink
13
Morphogenesis: a focus on marine invertebrates
Zhiyi Lv, Qiongxuan Lu, Bo Dong
2019, 1(1): 28-40. doi: 10.1007/s42995-019-00016-z
HTML PDF(15) Springerlink
14
Reconsideration of the taxonomy of the marine ciliate Neobakuella aenigmatica Moon et al., 2019 (Protozoa, Ciliophora, Hypotrichia)
Tengyue Zhang, Jingyi Dong, Ting Cheng, Lili Duan, Chen Shao
2020, 2(2): 97-108. doi: 10.1007/s42995-020-00032-4
HTML PDF(15) Springerlink
15
Functional analysis of the methyltransferase SMYD in the single-cell model organism Tetrahymena thermophila
Xiaolu Zhao, Yuan Li, Lili Duan, Xiao Chen, Fengbiao Mao, Mina Juma, Yifan Liu, Weibo Song, Shan Gao
2020, 2(2): 109-122. doi: 10.1007/s42995-019-00025-y
HTML PDF(15) Springerlink
16
p-Terphenyl alcohols from a marine sponge-derived fungus, Aspergillus candidus OUCMDZ-1051
Dongyang Wang, Peng Qu, Jiayu Zhou, Yi Wang, Liping Wang, Weiming Zhu
2020, 2(3): 262-267. doi: 10.1007/s42995-020-00039-x
HTML PDF(13) Springerlink
17
Receptor, signal transduction and evolution of sweet, umami and bitter taste
Zhongmei Ren, Zhenhui Liu
2020, 2(1): 6-15. doi: 10.1007/s42995-019-00010-5
HTML PDF(13) Springerlink
18
Redescription of five tintinnine ciliates (Alveolata: Ciliophora: Oligotrichea) from coastal waters of Qingdao, China
Yang Bai, Rui Wang, Wen Song, Suzuki Toshikazu, Xiaozhong Hu
2020, 2(3): 209-221. doi: 10.1007/s42995-020-00034-2
HTML PDF(12) Springerlink
19
Planktonic microbial eukaryotes in polar surface waters:recent advances in high-throughput sequencing
Qian Liu, Qiannan Zhao, Andrew McMinn, Eun Jin Yang, Yong Jiang
2021, 3(1): 94-102. doi: 10.1007/s42995-020-00062-y
HTML PDF(12) Springerlink
20
Microbial diversity of sediments from an inactive hydrothermal vent field, Southwest Indian Ridge
Zhifeng Yang, Xiang Xiao, Yu Zhang
2020, 2(1): 73-86. doi: 10.1007/s42995-019-00007-0
HTML PDF(12) Springerlink
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go