Editors Recommend

1
Evolution of sex determination in crustaceans
Zhiqiang Ye , Trent Bishop , Yaohai Wang , Ryan Shahriari , Michael Lynch
Abstract(4074) HTML PDF(10) Springerlink
2
Deciphering microeukaryotic–bacterial co-occurrence networks in coastal aquaculture ponds
Xiafei Zheng , Kui Xu , Jonathan Naoum , Yingli Lian , Bo Wu , Zhili He , Qingyun Yan
Abstract(3684) HTML PDF(9) Springerlink
3
High cholesterol intake remodels cholesterol turnover and energy homeostasis in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
Rui-Xin Li , Ling-Yun Chen , Samwel M. Limbu , Yu-Cheng Qian , Wen-Hao Zhou , Li-Qiao Chen , Yuan Luo , Fang Qiao , Mei-Ling Zhang , Zhen-Yu Du
Abstract(3681) HTML PDF(4) Springerlink
4
Early life history affects fish size mainly by indirectly regulating the growth during each stage: a case study in a demersal fish
Rui Wu , Qinghuan Zhu , Satoshi Katayama , Yongjun Tian , Jianchao Li , Kunihiro Fujiwara , Yoji Narimatsu
Abstract(3683) HTML PDF(5) Springerlink
5
Targeted isolation of antitubercular cycloheptapeptides and an unusual pyrroloindoline-containing new analog, asperpyrroindotide A, using LC–MS/MS-based molecular networking
Yi-Qian Han , Qun Zhang , Wei-Feng Xu , Yang Hai , Rong Chao , Cui-Fang Wang , Xue-Mei Hou , Mei-Yan Wei , Yu-Cheng Gu , Chang-Yun Wang , Chang-Lun Shao
Abstract(2301) HTML PDF(9) Springerlink
6
Identification of marine natural product Pretrichodermamide B as a STAT3 inhibitor for efficient anticancer therapy
Rui Li , Yue Zhou , Xinxin Zhang , Lujia Yang , Jieyu Liu , Samantha M. Wightman , Ling Lv , Zhiqing Liu , Chang-Yun Wang , Chenyang Zhao
Abstract(2228) HTML PDF(6) Springerlink
7
Improving the genome and proteome annotations of the marine model diatom Thalassiosira pseudonana using a proteogenomics strategy
Xiao-Huang Chen , Ming-Kun Yang , Yuan-Yuan Li , Zhang-Xian Xie , Shu-Feng Zhang , Mats Töpel , Shady A. Amin , Lin Lin , Feng Ge , Da-Zhi Wang
Abstract(2310) HTML PDF(2) Springerlink
8
Light history modulates growth and photosynthetic responses of a diatom to ocean acidification and UV radiation
Wei Li , Tifeng Wang , Douglas A. Campbell , Kunshan Gao
Abstract(2306) HTML PDF(2) Springerlink
9
Eco-friendly preparation of chitooligosaccharides with different degrees of deacetylation from shrimp shell waste and their effects on the germination of wheat seeds
Xiaodan Fu , Lin Zhu , Li Li , Tan Zhang , Meng Li , Haijin Mou
Abstract(13529) HTML PDF(69) Springerlink
10
Recent advances in amino acid sensing and new challenges for protein nutrition in aquaculture
Chengdong Liu , Xuan Wang , Huihui Zhou , Kangsen Mai , Gen He
Abstract(22482) HTML PDF(42) Springerlink
11
Morphogenesis: a focus on marine invertebrates
Zhiyi Lv , Qiongxuan Lu , Bo Dong
Abstract(15515) HTML PDF(26) Springerlink
12
Cost-reduction strategies in massive genomics experiments
Haichao Li , Kun Wu , Chenchen Ruan , Jiao Pan , Yujin Wang , Hongan Long
Abstract(4885) HTML PDF(17) Springerlink
13
An investigation of the possible methods and potential benefits of de novo cloning of Nannochloropsis oceanica genes
Guanpin Yang , Zhongyi Zhang , Hang Liu , Li Guo
Abstract(3101) HTML PDF(11) Springerlink